Algemene voorwaarden Bi-Zoonleerwerkportaal B.V
Besloten vennootschap met gewone structuur Bi-Zoonleerwerkportaal B.V (hierna: Bi-Zoon) is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85353248.
Artikel 1 Begrippen:
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Afwijking van deze algemene voorwaarden is
niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden
voor zover dit expliciet en schriftelijk met Bi-Zoon is overeengekomen.
1. Bi-Zoon: de aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die Diensten aanbiedt.
2. Klant/contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Bi-Zoon
een overeenkomst sluit in de regel: ouder(s)/verzorger(s) van de leerling of de deelnemer zelf.
Daarnaast ook scholen, instituten, organisaties en dergelijken.
3. Overeenkomst: iedere overeenkomst inzake de levering van diensten die tot stand komen tussen
Bi-Zoon en de klant/contractant.
4. Onderwijsmateriaal: de met de opdracht gerelateerde materialen zoals les- of instructiemateriaal
in welke vorm dan ook, die door Bi-Zoon worden verstrekt aan Opdrachtgever/Leerling.
5. Producten: de Producten die door Bi-Zoon worden aangeboden zijn (digitale) oefenmaterialen.
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, dienst of product die
door Bi-Zoon Wordt aangeboden.
2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de contractant
/deelnemer geattendeerd om de beschikking over de algemene voorwaarden goed door
te nemen en te bevestigen.
3. Afwijken van de algemene voorwaarden is niet mogelijk.
4. In de meest uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken
worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Bi-Zoon is overeengekomen.
5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situatie die niet geregeld zijn in deze
algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van
deze algemene voorwaarden.
6. In het geval Bi-Zoon niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft
verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze
algemene voorwaarden te vorderen.
Artikel 3: Het Aanbod
1. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten en/of
producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat de contractant of klant
in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke
vergissingen of fouten in het aanbod kunnen en/of gegevens in het aanbod zijn
slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of
ontbinden van de overeenkomst ( op afstand). Bi-Zoon kan niet garanderen dat de
kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte van het product.
2. Alle door Bi-Zoon gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke
voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst.
1. Elke overeenkomst die met Bi-zoon wordt aangegaan of project dat door de
contractant/ klant aan Bi-Zoon wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een
individuele persoon die met Bi-Zoon is verbonden.
2. Het aanbod ten aanzien van de verkoop van producten wordt door de
contractant/klant aanvaard door een bestelling te plaatsen, dan wel betreffende product
te betalen.
3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat contractant/klant een aanbod
c.q. overeenkomst van Bi-Zoon heeft aanvaard door deze aan te vinken als gelezen en
akkoord.
4. Bi-zoon is niet gebonden aan een aanbod indien contractant/ klant redelijkerwijs had
kunnen verwachten of geheel moeten begrijpen dat het aanbod een vergissing of
verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan de contractant/ klant geen
rechten ontlenen.
5. Indien de contractant/klant een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de
reeds daadwerkelijke gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij
de contractant/ klant.
6. Het herroepingsrecht van de contractant/klant zijnde het bedrijf is uitgesloten, tenzij
anders overeengekomen. Contractant zijnde klant heeft gedurende de wettelijke termijn
van 14 dagen recht op herroeping. Contractant/ klant ziet doormiddel van deze
toestemming af van haar herroepingsrecht.
7. Indien herroeping van toepassing is ten aanzien van de verkoop van het product, zal
de contractant/ klant zorgvuldig omgaan met het product. Zij zal het product slechts
gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerk en de werking van het product
vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het product zijn voor rekening
van de contractant/ klant. In het geval van digitale producten is het herroepingsrecht
uitgesloten voor de contractant/ klant, indien contractant/ klant uitdrukkelijk van af ziet.

Artikel 5: Duur van de overeenkomst.
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
2. Partijen kunnen de overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met
inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
3. Het moment dat het product is geactiveerd of geleverd is er geen restitutie.
4. In geval dat Bi-Zoon als de contractant/klant in surseance van betaling verkeert of
faillissement heeft aangevraagd of betreffende onderneming eindigt door liquidatie, kan
de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met
onmiddellijke ingang opzeggen. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich
voordoet, is Bi-Zoon nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en of
schadevergoeding.
Artikel 6: Prijzen & betaling
1. Alle prijzen zijn in begin exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders
overeengekomen. Voor Contractanten/ klanten worden de prijzen inclusief btw
getoond.
2. Indien sprake is van producten of grondstoffen waarvan van de prijsschommelingen
op de financiële markt zijn en waarop Bi-Zoon geen invloed heeft, kan Bi-Zoon deze
producten met variabel prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen
richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
3. De kosten van het pakket worden op basis van eenmalige overschrijving
geïncasseerd.
Het is ook mogelijk om het bedrag contant in een keer te voldoen.
Artikel 7: Garantie
1. Bi-Zoon staat ervoor in dat alle producten voldoen aan de overeenkomst.

Artikel 8: Privacy, gegevensverklaring en beveiliging.
1. Bi-Zoon houdt zich ten aller tijden aan de wet van de algemene verordening
beschermingsgegevens
2. Bi-Zoon gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de contractant/klant en
zal slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Bi-Zoon
de contractant/klant informeren.
3. Contractant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die met
gebruikmaking van een dienst van Bi-Zoon verwerkt worden. De contractant/ klant
bevestigd dat de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten
van derden. In dit kader wordt Bi-Zoon gevrijwaard voor (rechts) vordering welke
verband houdt met deze gegevens of uitvoering van de overeenkomst.
4. Indien Bi-Zoon op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van
informatie, zal deze beveiliging voldoen aan het overgekomen beveiligingsniveau dat
gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan
verbonden kosten, niet onredelijk is.
Artikel 9: Overmacht
Bi-Zoon is niet aansprakelijk voor schade door overmacht. Het zij internet en elektriciteit
storing, schade aangebracht door de natuur (water, wind en aardbeving). Storing van
internet, datanetwerk en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit
en hacken). te beroepen.
Bi-Zoon heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
verdere nakomingen verhindert.
Bi-Zoon zal indien er wijzigingen in de algemene voorwaarden plaats vinden het vroegtijdig
kenbaar maken via de website.

Valuta
SRD Surinaamse dollar
EUR Euro